Gente di Fotographia

Gente di Fotographia

April

Gente di Fotographia 22th year, Issue #64, p.121. (Antoine Rose - MIA Photo Fair Milano)